Frågor och svar om VVS

Vi får ofta olika frågor om VVS. Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på telefon 0703-43 34 40 eller via e-post info@calega.se.

Klicka på frågorna nedan för att läsa svaren.

Frågor och svar om VVS

Vad innebär ventilation?

Ventilation brukar vanligtvis avse den luftväxling som sker när gammal luft växlas mot ny frisk luft i t.ex. en fastighet. Ventilationens uppgift är att tillföra frisk luft för att få ett bra inomhusklimat. Vid dålig ventilation blir luften inomhus dålig vilket kan uppfattas som att lukter stannar kvar och att koldioxidnivå och temperatur stiger. Hur ventilationen är utformad beror på många olika faktorer som t.ex. ändamålet med det ventilerade utrymmet eller vilka krav på energiåtgång som finns.

Läs längre ner bland frågorna om vilka olika typer av ventilation som finns.

Självdragsventilation, vad är det?

Tryckskillnaden som uppstår när det är olika temperatur inne och ute skapar ett självdrag som inom ventilationsteknik kallas självdragssystem (S-system). Den friska luften utifrån kommer in via t.ex. ventiler eller otätheter vid fönster och dörrar och stiger sedan uppåt och ut genom t.ex. skorstenen. Ett självdragssystem har inga fläktar. När temperaturskillnaden är stor mellan inomhus och utomhus fungerar självdragsventilation som bäst, vilket gör att den här ventilationstypen fungerar bäst på vintern.

FFS ventilation, vad är det?

Detta är ett ventilationssystem som fungerar på samma sätt som ett självdragssystem men med skillnaden att en fläkt monterats på utluftskanalen, t.ex. skorstenen. FFS-system är en förkortning av fläktförstärkt självdragssystem. Fördelen med ett FFS-system jämfört med ett självdragssystem är att det fungerar bättre på sommaren då temperaturen inne inte blir högre än ute vilket resulterar i dålig ventilation. Självdragssystemet bygger på att det uppstår en tryckskillnad vid olika temperaturer inne och ute som gör att luften stiger och ventileras ut.

FT ventilation, vad är det?

Ett ventilationssystem där både inkommande och utgående luft transporteras mekaniskt via t.ex. fläktar kallas FT ventilation, en förkortning av mekanisk frånluft och tilluft. Med FT ventilation kan man relativt väl styra ventilationen för ett bra inomhusklimat.

FTX ventilation, vad är det?

I ett ventilationssystem som är uppbyggt enligt principen FTX transporteras inkommande och utgående luft mekaniskt via t.ex. fläktar, den utgående luftens värme tas till vara via en värmeväxlare och värmer sedan den inkommande luften. Genom att ta till vara värmen i den utgående luften blir ventilationen mer energieffektiv.

Behöver service på ventilation utföras?

Svaret är ja, men hur omfattande service som behövs beror på vilken typ av ventilationssystem det avser. I ett självdragssystem, som är den enklaste varianten av ventilation, brukar vanligtvis en service innebära funktionskontroll och rengöring. I ventilationssystem som är mer avancerade där t.ex. ventilationsaggregat ingår blir en service mer omfattande.

Vad betyder OVK?

OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och ska utföras för att säkerställa att ventilationssystem i fastigheter fungerar som det är avsett. Ansvaret för att OVK genomförs vilar på fastighetsägaren. Det finns givna tidsintervall hur ofta OVK ska genomföras, det är även viktigt att brister åtgärdas omgående.

Boverkets hemsida finns mer att läsa om vilka lagar och regler som gäller.

Är det lönsamt att energieffektivisera ventilation?

Det går att göra stora kostnadsbesparingar genom att energieffektivisera ventilationen i en fastighet. Vilka åtgärder som krävs beror på fastighetens utformning, ventilationsanläggningens skick m.m. Inom Calega har vi många års erfarenhet av olika ventilationslösningar vilket ger oss en gedigen kunskap om vilka åtgärder som krävs för att energieffektivisera en fastighets ventilation.

För information om hur vi arbetar med energieffektivisering, läs mer här.

Hur fungerar en värmeväxlare?

Inom ventilation är värmeväxlarens funktion att fånga upp värmen från den utgående luften och delvis värma upp den inkommande luften. Genom att ta till vara på den utgående värmen blir ventilationsanläggningen mer energieffektiv jämfört med att leda värmen rätt ut.

När behöver man byta luftfilter i ett ventilationsaggregat?

De luftfilter som är monterade i ett ventilationsaggregat ska bytas med jämna intervall. Det som avgör hur ofta de behöver bytas beror på den ventilerade miljön som de är avsedda att rena. Om inte luftfiltren byts ut regelbundet ökar driftskostnaderna då anläggningen måste arbeta hårdare för att filtrera luften genom filtren. Även luftens kvalitet blir sämre om inte luftfiltren byts ut regelbundet.

Skiljer sig en service åt beroende på ventilationsanläggning?

Ja, en ventilationsservice är delvis unik beroende på anläggningens utformning. Det finns däremot ett antal punkter som nästan alltid ingår vid service och det är kontroll och byten (vid behov) av remmar, lager, filter, fläktar och motorer.