Entreprenader

Hos oss på Calega har vi gedigen erfarenhet av att genomföra både stora och små entreprenader. Vi anlitas främst av fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag, industrier och offentliga beställare så som stat och kommun samt landsting. Vi arbetar med all typ av VVS från bostäder till kontor och offentlig miljö. Calega är lokalt förankrade med kontor i Stockholm vilket gör att vi alltid finns nära till hands.

Entreprenad

Projektering

Vid totalentreprenader arbetar vi gärna nära ihop med beställaren för att uppnå den mest kostnadseffektiva lösningen för fastigheten. Med ett nära samarbete kan man tidigt i projektet belysa både stora och små krav och på bästa sätt planera och optimera för hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Entreprenadens olika steg

När ett projekt ska genomföras tillsätts en projektorganisation som leder arbetet i genomförande från beställning till färdig anläggning. Projektorganisationen följer arbetets gång dels via besök på arbetsplatsen men också via avstämningsmöten för att säkerställa att olika delmål i projektet har uppnåtts. Vi tror på ett samarbete med beställarorganisationen under arbetets gång för att minimera risken för fel och för att på ett kostnadseffektivt sätt driva projektet framåt.